SERWISY TEMATYCZNE:
Urząd OnLine
zapraszamy
Decyzje - Ochrona wód
Dane pobierane automatycznie
Nazwa dokumentu: Decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6341.119.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Warty w km 737+390 jej biegu, wykonanie robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Warty związanych z budową odcinka kanalizacji deszczowej wraz z żelbetowym wylotem na prawym brzegu rzeki Warty oraz na wprowadzanie do rzeki Warty wód opadowych i roztopowych z terenu w Częstochowie przy ul. Kucelińskiej 30 dz. nr ewid. 9/12 obręb 302
Data: 2015-01-12 12:22:02
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6341.149.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego tj. Studni chłonnych oraz na wprowadzanie za pośrednictwem ww. studni chłonnych wód opadowych do ziemi z terenu projektowanych miejsc parkingowych, ciągów pieszo – jezdnych i dachu budynku mieszkalno – usługowego w Częstochowie przy ul. Makuszyńskiego 147.
Data: 2015-01-12 12:48:17
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.126.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, tj. drenażu rozsączającego i czterech studni chłonnych oraz na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie do ziemi poprzez drenaż i studnie chłonne, ścieków opadowych i roztopowych z terenu zlokalizowanego w Częstochowie przy ul. Legionów 132 (działki o nr ewid. 50/1, 51, 52, 53, 54/1 obręb 195)
Data: 2015-01-12 12:50:07
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane: Pokaż
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnopranwe
Znak sprawy: OŚR-I.6341.135.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, czterech studni chłonnych, wylotu kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjno-infiltracyjnego (zlokalizowanych na działkach nr ewid. 20/1, 21/1, 22/1, 24/1 obręb 33 przy ul. Małopolskiej w Częstochowie) oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rowu wzdłuż ul. Łódzkiej i przebudowę rowu odwadniającego wzdłuż ul. Łódzkiej (zlokalizowanych na działkach nr ewid. 2 obręb 40, nr ewid. 1 obręb 30 przy ul. Łódzkiej w Częstochowie) oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych spływających z drogi i terenów przyległych ul. Małopolskiej w Częstochowie, do ziemi za pośrednictwem wylotu Wk1 do zbiornika i studni chłonnych oraz umorzenie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wylotem Wk2 do rowu odwadniającego wzdłuż ul. Łódzkiej wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z drogi i terenów przyległych ul. Małopolskiej w Częstochowie
Data: 2015-01-12 01:31:59
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6341.1.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozowlenie wodnoporawne dla UNIFLORA Spółka z o.o. ul. Lwowska 8, 42-202 Częstochowa, na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z utworów jury środkowej istniejącym ujęciem studziennym zlokalizowanym w Częstochowie przy ul. Lwowskiej 8 (działka nr ewid. 45/58 obręb 161)
Data: 2014-07-01 10:40:27
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.17.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla „TREND” J.Lisowska Spółka Jawna ul. Złota 197 w Częstochowie na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do kanału ulgi rzeki Warty – Kucelinka w km 2+490 oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu firmy „TREND” J. Lisowska Spółka Jawna ul. Złota 197 w Częstochowie
Data: 2014-07-01 11:02:26
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja
Znak sprawy: OŚR-I.6341.74.2014
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne dla Włodarczyk-MOTOR Jerzy Włodarczyk ul. Kolejowa 23/25, 42-200 Częstochowa, na odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych z terenu firmy Włodarczyk MOTOR Jerzy Włodarczyk przy ul. Kolejowej 23/25 w Częstochowie do ziemi za pośrednictwem rowu komunalnego W-2-1 zlokalizowanego na działce nr ewid. 109/3 obręb 410
Data: 2014-07-01 11:26:23
Zatwierdził: Z upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.156.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na wykonanie kanalizacji deszczowej do rzeki Szarlejki, w prawej skarpie, w km 5+420 biegu rzeki w rejonie posesji ul. Ikara 301A w Częstochowie oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do rzeki Szarlejki w km 5+420, z nawierzchni utwardzonej i z dachu nieruchomości o nr ewid. 5/1, 5/3 i 10 obręb 428-Grabówka przy ul. Ikara 301A w Częstochowie
Data: 2014-02-12 08:20:35
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.123.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na przebudowę urządzenia wodnego, polegającą na zarurowaniu rowu otwartego, na terenie dz. nr ewid. 38 obręb 337, położonej w Częstochowie przy ul. Brzozowej 30 oraz na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu otwartego na dz. nr ewid. 37 obręb 337, położonej w Częstochowie przy ul. Brzozowej 32/34 i wprowadzaniu ścieków opadowych i roztopowych do ziemi
Data: 2014-02-11 08:01:00
Zatwierdził: Zastępca Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Nazwa dokumentu: Decyzja pozwolenie wodnoprawne
Znak sprawy: OŚR-I.6341.127.2013
Zobacz element: Pokaż
Temat dokumentu: Ochrona wód
Zakres rejestru: pozwolenie wodnoprawne na jednorazowy pobór wody z rzeki Warty mnichem w km 740+900 do napełnienia stawu na działkach nr 2/5 i 2/7 obręb 274 M. Częstochowa, przy ul. Żeromskiego i pobór wody z rzeki Warty mnichem w km 740+900 dla podtrzymania zalewu w ww. stawie
Data: 2014-02-11 08:34:03
Zatwierdził: Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Elementy powiązane:
Na serwisach geoportalu e.czestochowa.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszych serwisów (zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów statystycznych). Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij w Zamknij. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki (zablokuj pliki cookies).
Prosimy o odpowiedź na pytanie: czy jesteś przedsiębiorcą?: TAK , NIE
.
.
.
.